Cadrul național de programare a fondurilor europene | WWF

Cadrul național de programare a fondurilor europeneThe Memorandum of understanding stipulates in detail what actions will be taken to ensure legal ... rel=
The Memorandum of understanding stipulates in detail what actions will be taken to ensure legal protection of Romania’s most important and valuable forests.
© WWF Romania
Dispozițiile regulamentelor europene și Cadrul Strategic Comun vor fi transpuse la nivel național prin intermediul Acordului de Parteneriat, ce urmează să fie încheiat între România și Comisia Europeană, și Programelor subsecvente pentru perioada 2014 – 2020.

În vederea programării fondurilor europene care contribuie la realizarea obiectivelor Uniunii privind creșterea inteligentă, durabilă și inclusivă, va fi elaborat un set de documente de programare în conformitate cu propunerile regulamentelor europene:

  • Acordul de Parteneriat va stabili orientările startegice naționale finanțabile atât din fondurile structurale (FEDR și FSE), Fondul de Coeziune, cât și din FEADR și FEAMP.
  • Programele Operaționale sunt documente de programare la nivel sectorial/teritorial finanțate prin fondurile structurale și de coeziune.
  • Programe: programul național pentru dezvoltare rurală și programul operațional pentru pescuit finanțate prin FEADR și FEAMP.
  • Documentele de implementare care prezintă detaliile practice de implementare la nivel de prioritate de investiții: analiza socio-economică și a disparităților de dezvoltare pentru fiecare sector prioritar, strategia și justificarea obiectivelor tematice stabilite pentru finanțare, indicatorii de rezultat, alocarea financiară, etc.

Pentru programarea fondurilor europene, Ministerul Fondurilor Europene are rolul de coordonator pentru elaborarea documentelor de programare pentru perioada 2014-2020 în parteneriat cu ministerele de sector și cu factorii interesați.

Conform calendarului de programare stabilit între Comisia Europeană și statul român, prima versiune a Acordului de Parteneriat și a Programelor Operaționale trebuie trimisă Comisiei Europene în luna septembrie 2013, urmând ca variantele finale să fie transmise pentru aprobare în ianuarie și respectiv februarie 2014.

Influențarea politicilor publice la nivel național

Pentru a ne asigura că obiectivele de mediu se regăsesc integrate în documentele programatice elaborate la nivel național, WWF-România a aplicat și a devenit membră într-o serie de structuri în cadrul cărora se vor elabora viitoarele programe finanțate prin fondurile europene în perioada 2014-2020.

La nivel național au fost constituite Comitetele Consultative şi Comitetul Interinstituţional pentru Acordul de Parteneriat (CIAP) a căror principală activitate este aceea de a asigura elaborarea în parteneriat a documentelor de programare.
Rolul WWF în cadrul Comitetelor Consultative Tematice: WWF participă la procesul de luare a deciziilor și contribuie la procesul de elaborare a documentelor programatice: analize socio-economice în sectorul mediului și schimbărilor climatice, dezvoltării rurale, transportului și energiei, propune priorități de investiție în sectorul mediului și conservării naturii, precum și măsuri de prevenire, reducere și eliminare a impactului negativ asupra mediului a sectoarelor economice, transport și energie.
 rel=
Comitetele Consultative din care face parte WWF-România
© WWF-România
Rolul CIAP: consultativ; reprezintă forul instituţional prin care se asigură coordonarea cadrului partenerial la nivel naţional. Comitetul este constituit pentru promovarea parteneriatului în elaborarea documentelor de programare aferente perioadei 2014-2020. CIAP analizează propunerile şi documentele elaborate în cadrul comitetelor consultative şi agreează principalele priorități de investiții naționale.
Rolul comitetelor și grupurilor de lucru: comitetele consultative stabilesc şi prioritizează intervenţiile la nivel sectorial şi regional şi asigură corelarea acestora din punct de vedere teritorial, propunând CIAP elementele agreate în scopul includerii acestora în Acordul de Parteneriat şi programele subsecvente, pe baza documentelor realizate în cadrul grupurilor de lucru aferente fiecărui comitet consultativ.
Doneaza
Doneaza