Cadrul european de programare a fondurilor | WWF

Cadrul european de programare a fondurilorÎncepând din 2007, cea mai mare parte a finanțărilor europene destinate biodiversității (de exemplu implementarea rețelei europene de situri naturale protejate Natura 2000) au fost puse la dispoziție prin integrarea obiectivelor biodiversității în diferite instrumente de finanțare, precum Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). Decizia distribuției fondurilor între diferite priorități naționale și regionale aparține fiecărui Stat Membru al UE. În mod tradițional, aceste priorități pun accentul pe crearea de locuri de muncă și creștere economică, alocarea de fonduri pentru măsuri de mediu fiind deseori îngreunată sau pusă pe locul 2.

Lipsa resurselor financiare pentru susținerea conservării biodiversității a fost identificată ca unul dintre motivele eșecului atingerii obiectivelor privind biodiversitatea pentru 2010 atât în UE, cât și pe plan global.

Sporirea finanțării pentru biodiversitate este considerată ca una dintre premisele realizării obiectivelor pentru 2020. Cele trei instrumente principale considerate ca surse de finanțare esențiale ale UE pentru susținerea conservării biodiversității în viitor sunt Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Instrumentul Financiar al UE pentru Mediu (Programul LIFE).

Cu toate că în comparație cu cadrul actual de alocare a fondurilor (2007-2013), preocupările pentru biodiversitate sunt mai bine evidențiate în propunerile Comisiei pentru viitorul exercițiu financiar (2014-2020), există îngrijorarea privind creșterea competiției dintre diferitele priorități politice în cadrul acestor fonduri. Un exemplu îl constituie alocarea de 20% preconizată pentru atenuarea impactului schimbărilor climatice care ar putea crea concurență între obiectivele privind clima și alte obiective de mediu, inclusiv biodiversitatea. Prin urmare, este importantă continuarea investirii în măsuri de conservare a biodiversității, inclusiv prin crearea de sinergii cu alte priorități, cum ar fi cele privind schimbările climatice, pentru facilitarea finanțării.

Strategia Europa 2020


Strategia generală a Uniunii Europene pentru 2020, o strategie de creștere inteligentă, durabilă și inclusivă a fixat 5 obiective ambițioase în domeniile ocupării forței de muncă, inovării, educației, integrării sociale, climei și energiei. Acestea au fost transpuse în ținte mai concrete prin intermediul a 7 inițiative emblematice, între care și „O Europă eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor”, ce include Strategia UE privind Biodiversitatea.

Mai multe detalii pe: www.ec.europa.eu/europe2020.

Documente strategice și regulamente pentru alocarea fondurilor

Comisia Europeană are la dispoziție o serie de regulamente și cadre strategice prin care implementează politicile Uniunii. Aceste documente stabilesc cadrul european pentru alocarea fondurilor pe baza priorităților identificate de fiecare Stat Membru, precum și implementarea măsurilor finanțate.

Regulamentul privind Stabilirea Dispozițiilor Comune (RDC) stabilește dispozițiile comune pentru cele 5 fonduri principale ale Comunității: FEDR, Fondul Social European (FSE), Fondul de Coeziune (FC), FEADR și Fondul European pentru Afaceri Maritime și Pescuit (FEAMP). Această abordare comună are ca scop asigurarea unei utilizări integrate a fondurilor, pentru realizarea unor obiective comune. RDC identifică obiectivele tematice ce pot fi susținute financiar în perioada 2014-2020.

Un set de regulamente speciale dedicate celor 5 fonduri europene care stabilesc prevederile specifice privitoare la aceste fonduri, determinând domeniile de intervenție și definind prioritățile de investiții pentru obiectivele tematice.

În cadrul RDC, Cadrul Strategic Comun (CSC) stabilește domeniile și acțiunile perincipale de susținere a obiectivelor tematice, furnizând direcția strategică pentru programarea fondurilor europene la nivel național și regional. În momentul adoptării, autoritățile naționale și regionale vor fi obligate să-l folosească drept bază pentru implementarea fondurilor europene.
 
Acordurile de Parteneriat vor fi încheiate de comun acord între fiecare Stat Membru și Comisia Europeană, având rolul de a transpune în context național elementele stabilite în Cadrul Strategic Comun. Acordurile de Parteneriat vor fi documente obligatorii și vor presupune obligații din partea Statului Membru.
 
Programele Operaționale/Subsecvente (PO) sunt instrumente de planificare a cheltuielilor în cadrul fondurilor europene care vor avea în componență o strategie de dezvoltare pentru finanțările acoperite de program, prioritățile de finanțare, obiectivele și măsurile specifice, alocări financiare și indicatori pentru monitorizarea implementării fondurilor. Programele Operaționale vor fi elaborate de Statele Membre în parteneriat cu factorii de interes (inclusiv sectorul ONG).

Conform propunerilor legislative ale Comisiei, ajutorul financiar trebuie să se concentreze pe atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020. Strategia se concentrează în principal pe promovarea creșterii economice și a ocupării forței de muncă, însă acțiunile întreprinse trebuie să conducă întotdeauna la o dezvoltare durabilă, respectând angajamentul UE de a proteja și îmbunătăți mediul înconjurător, inclusiv biodiversitatea.
Obiective tematice în perioada 2014-2020
1. Consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice şi inovării.
2. Îmbunătăţirea accesului la tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor, a utilizării şi a calităţii acestora.
3. Creşterea competitivităţii IMM-urilor, a sectorului agricol (în cazul FEADR) și a sectorului de pescuit și acvacultură (în cazul FEPAM).
4. Susţinerea tranziţiei la o economie cu emisii scăzute de carbon în toate sectoarele.
5. Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor, asigurarea rezistenţei la dezastre şi elaborarea de sisteme de gestionare a dezastrelor.
6. Protecţia mediului înconjurător şi promovarea utilizării eficiente a resurselor.
7.
Promovarea unor sisteme de transport durabile şi eliminarea blocajelor în cadrul infrastructurile reţelelor majore.
8. Promovarea ocupării forţei de muncă şi susţinerea mobilităţii forţei de muncă.
9. Promovarea integrării sociale şi combaterea sărăciei.
10. Investiţii în educaţie, competenţe şi formarea continuă prin dezvoltarea infrastructurii de educaţie şi instruire.
11. Creşterea capacităţii instituţionale şi asigurarea unei administraţii publice eficiente în implementarea fondurilor europene.
Notă: Obiectivul 6 are relevanţă directă pentru biodiversitate, însă şi în cadrul altor obiective se pot crea oportunităţi indirecte şi/sau bazate pe sinergii pentru finanţarea biodiversităţii.
Doneaza
Doneaza